ساعت
اوقات شرعی
صفحه اصلی > آئین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی > فرم ها و دستورالعمل ها 

فرم و دستور العمل صدور مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی

  فرم ها و دستور العمل ها:

ردیف                           عنوان آئین نامه                                      
دانلود فایل    
1 پرسشنامه درخواست تأسیس واحد تحقیقات علوم پزشکی (فرم شماره 1)
2 مشخصات عضو موسس جهت اخذ موافقت اصولی مرکز تحقیقات ( فرم شماره 2)
3 مشخصات عضو /پژوهشگر جهت اخذ موافقت اصولی پژوهشکده / پژوهشگاه (فرم شماره 3)          
4  مدارک مورد نیاز تصویب مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
5  آئین نامه تاسیس و ارزشیابی واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی 
6 آئین نامه تاسیس و ارزشیابی واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی غیر دولتی

تبدیل وضعیت مراکز تحقیقاتی از اصولی به قطعی:

ردیف                                     عنوان آئین نامه                                                       
 دانلود فایل  
1 مدارک مورد نیاز
2 چک لیست
3 فرم شماره 1
4 فرم شماره 2
5 فرم بازدید
6 اساسنامه مرکز تحقیقات
7 نامه بودجه

خروج

پیوندها