ساعت
اوقات شرعی
صفحه اصلی > آئین نامه دکتری تخصصی پژوهشی > دانشجویان دکترای پژوهشی 

دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي شاغل به تحصيل مركز تحقيقات علوم بهداشتي

رديف

 دانشجو

 رشته تحصيلي 

استاد راهنما

1

آقاي مير مسيح مسلمي عقيلي

دكتراي پژوهشي تخصصي ارگونومي   

آقاي دكتر مجيدمعتمد زاده      

2

آقاي قاسم آذريان

دكتراي پژوهشي تخصصي مهندسي بهداشت محيط 

آقاي دكتر عليرضا رحماني

3

آقاي كاظم گوديني

دكتراي پژوهشي تخصصي مهندسي بهداشت محيط

آقاي دكتر محمد رضا سمرقندي

4

آقاي اسماعيل زارعي

دكتراي پژوهشي تخصصي مهندسي بهداشت حرفه اي

آقاي دكتر ايرج محمد فام

 

خروج

پیوندها